عضویت جناب آقای دکتر قاسم محمدی نژاد و جناب آقای دکتر جعفر ذوالعلی در انجمن ملی بیوتکنولوژی ایران


جناب آقای دکتر قاسم محمدی نژاد و جناب آقای دکتر جعفر ذوالعلی اعضای محترم هیئت علمی دانشکده کشاورزی به عضویت انجمن ملی بیوتکنولوژی ایران در آمدند