بازدید هیات عالی رتبه ایرانی از موسسه تحقیقات گیاهی در مناطق نیمه خشک گرمسیری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیات عالی رتبه ایرانی شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان صبح روز سه شنبه سوم اسفندماه95، به ریاست، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با حضور دکتر جواد مظفری، مدیرکل دفتر همکاری​های علمی و روابط بین الملل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر بابک ناخدا، رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر قاسم محمدی نژاد مدیر قطب علمی تنش​های محیطی در غلات و رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برای بحث و تبادل نظر در زمینه گسترش همکاری های مشترک علمی دوجانبه باموسسه تحقیقات کشاورزی در مناطق نیمه خشک گرمسیری (ایکریسات) برای تحقیقات کشاورزی و تربیت نیروی انسانی متخصص وارد حیدرآباد هندوستان شدند.