کارمندان بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
ثریا پور تبریزی کارشناس آزمایشگاه 31322687 sun_set1186@yahoo.com
مریم درانی نژاد کارشناس آزمایشگاه 31322645
سید نبیل الدین فاطمی کارشناس آزمایشگاه 31323310 fatemi479@gmail.com
نسرین عسکری کارشناس آزمایشگاه (بازنشسته)
محمدرضا نگارستانی کارشناس آزمایشگاه 31323310
اعظم عربزاده تکنیسین آزمایشگاه و مسئول دفتر گروه 31322640 aarabzade@yahoo.com
مهین صفایی تکنیسین آزمایشگاه (بازنشسته)