معرفی

بخش ژنتیک و تولید گیاهی در ابتدا در سال 1361 در رشته امور زراعی درمقطع کاردانی و سپس در سال 1367 به همراه بخش مهندسی آبیاری اولین سری پیوسته دانشجویان کارشناسی باعنوان زراعت واصلاح نباتات جذب کرد. این بخش در سال 1381 دررشته زراعت وسپس سال 1383 درگرایش اصلاح نبات مبادرت به جذب دانشجو در مقطع  ارشد نمود.درسال 1391 نیزدرگرایش زراعت و سپس درگرایش ژنتیک بیومتری دانشجوی دکتری پذیرفت .

در حال حاضراین بخش دارای 4 عضو هیئت علمی درگرایش ژنتیک و به نژادی و 5 عضو هیئت علمی دررشته آگروتکنولوژی می باشد.

آزمایشگاه های بخش:

این بخش دارای دو آزمایشگاه فعال در گرایش های آگروتکنولوژی و ژنتیک وبه نژادی می باشند و به دانشجویان مقاطع مختلف بخصوص کارشناسی ارشد ودکتری سرویس ارائه می نماید وهمچنین دوآزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی وگیاهشناسی نیزدرمقطع کارشناسی به دانشجویان گرایش های مختلف دانشکده خدمت دهی می کنند.

آزمایشگاه شماره یک: واقع در ساختمان قدیم دانشکده کشاورزی می باشد این آزمایشگاه دارای تجهیزات مناسب برای دانشجویان ارشد و دکتری است . این آزمایشگاه از تجهیزات روزومدرن مانند انواع میکروسکوپ، اندازه گیری شاخص سطح برگ، بذرشمار،انواع آون، شیکروهمزن مایعات، انواع ترازو بادقت های متفاوت، PH متر، EC متر، هیتر، اتاقک رشد بسیارمجهز، میکروتوم(دستگاه تهیه برش میکروسکوپی)، یخچال و فریزربرای نگهداری نمونه های گیاهی می باشد.

آزمایشگاه شماره دو: واقع درسوله نزدیک تالارافضل کرمانی می باشد. این آزمایشگاه با دارا بودن امکاناتی همچون دستگاههای جدیدGel Document ،  PCR، انواع تانک های الکتروفورز، انواع سانتریفیوژ، ترموشیکر،شیکر، انکوباتورو غیره جهت انجام پروژه های ژنتیک وبه نژادی گیاهی به دانشجویان ارشدودکتری ارائه خدمات می دهد.

معرفی رشته ها:  

آگروتکنولوژی: آگوتکنولوژی با دوگرایش1-اکولوژی گیاهان زراعی2- فیزیولوژی گیاهان زراعی،

کارشناسی ارشدآگروتکنولوژی:

به علم فناوری کاربرد علوم زراعی با دیدی نو به دستاوردهای سریع علمی اطلاق میشود.هدف از آن علاوه برنگاه خلاقانه برنوآوری نیز استوار است. حفاظت ازمنابع پایه ومحیط زیست درراستای تولیدونگهداری ازمنابع طبیعی می باشد. دراین برحه اززمان که تحولات علمی باسرعتی شگرف درحال تغییرودگرگونی می باشد نیاز به نگرشی نوین به محتوای علمی رشته های علوم زراعی کاملا محسوس است به همین دلیل عنوان آگروتکنولوژی برای مقطع ارشدعلوم زراعی بیانگر منظورکردن فناوری های نوین با اتکا به حفاظت ازمنابع وارتقاءکیفی آن است.

تعداد واحدهای درسی: 36 واحد شامل 30 واحد دروس اختیاری و6 واحد پایان نامه است.

کارشناسی ارشد ژنتیک وبه نژادی:

با توجه به نیازروزافزون به حضورمتخصصین این رشته درمراکز عالی آموزشی کشوروموسسات پژوهشی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان اصلاح وتولید بذر ازنیازهای اصلی بخش کشاورزی به حساب می آید. این گرایش با 32 واحد شامل 14 واحد دروس اختیاری وپایان نامه6 واحد می باشد.

دکتری آگروتکنولوژی:

سرعت تغییرات تکنولوژی درعصرحاضربسیارسریع بوده وهمگامی آن جزدرسایه پیشرفت علوم مربوطه میسر نخواهدبود.آگروتکنولوژی علم استفاده تکنولوزی درعلوم زراعی است.دانش آموخته های این مقطع درمراکزآموزش عالی وموسسات تحقیقات وپژوهشی وابسته به کشاورزی وبخش خصوصی می توانند فعال باشند.این رشته دارای دوگرایش اکولوژی وفیزیولوژی گیاهان زراعی است.تعداد واحدهای این مقطع46 واحدشامل6 واحدتخصصی مشترک،10 واحد تخصصی گرایش و20 واحد پایان نامه است.

دکتری ژنتیک بیومتری:

هدف ازآن تربیت متخصصانی است که برپایه علوم وفنون مربوطه، ضمن دستیابی به آثارعلمی و روشهای پیشرفته تحقیق بر جدیدترین مبانی علمی ،پزوهشی در این زمینه ها احاطه یابند.کلیه این فعالیتها علمی وپژوهشی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش درزنتیک وبه نژادی گیاهی بازمینه های ژنتیک بیومتری ،ژنتیک ملکولی وبه نژادی ملکولی می انجامد.فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در مراکز عالی آموزشی،موسسات پژوهشی،تولید نهال وبذر،شرکت های دانش بنبان و بخش خصوصی به کار گرفته شوند. این رشته دراین مقطع دارای 36 واحد درسی شامل 8 واحد دروس تخصصی،8 واحد اختیاری و 20 واحد پایان نامه است.