فرم ها و آیین نامه هافرم های کارشناسی ارشد
فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل WORD)
فرم تایید مقالات کارشناسی ارشد (فایل WORD)
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل WORD)
فرم توزیع پایان نامه/رساله (فایل PDF)
فرم ج دانشجویان بخش زبان انگلیسی (فایل WORD)


فرم های دکترا
فرم های رساله دکتری (فایل WORD)
فرم تایید مقالات رساله دکتری (فایل WORD)
فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکترا(فایل WORD)
فرم پیشنهاد استاد مشاور دانشجویان دکترا(فایل WORD)
فرم معرفی دروس و داوران جامع دکترا(فایل WORD)
فایل پروپوزال و کمیته راهبری دکتری(فایل WORD)
آدرس مورد قبول برای دانشگاه در چاپ مقالات(فایل pdf)

فایل های عمومی
 کتاب مجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (فایل PDF)
دستورالعمل نحوه همکاری با سایر دانشگاه ها در راهنمایی و مشاوره پایان نامه یا استفاده از استادان راهنما و مشاور خارج از دانشگاه (فایل WORD) (فایل PDF)
مخصوص دانشکده ها: فایل ارسال اسامی اساتید مدعو (فایل EXCEL)
فایل نقشه دانشگاه (فایل RAR)
فرم اطلاعیه دفاع (فایل WORD)
دستورالعمل روند دفاع از پایان نامه/ رساله (فایل PDF)
دستورالعمل ارسال پروپوزالهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه (فایل PDF)


فرم های کارشناسی ارشد
فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل WORD)
فرم تایید مقالات کارشناسی ارشد (فایل WORD)
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل WORD)
فرم توزیع پایان نامه/رساله (فایل PDF)
فرم ج دانشجویان بخش زبان انگلیسی (فایل WORD)


فرم های دکترا
فرم های رساله دکتری (فایل WORD)
فرم تایید مقالات رساله دکتری (فایل WORD)
فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکترا(فایل WORD)
فرم پیشنهاد استاد مشاور دانشجویان دکترا(فایل WORD)
فرم معرفی دروس و داوران جامع دکترا(فایل WORD)
فایل پروپوزال و کمیته راهبری دکتری(فایل WORD)
آدرس مورد قبول برای دانشگاه در چاپ مقالات(فایل pdf)

فایل های عمومی
 کتاب مجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (فایل PDF)
دستورالعمل نحوه همکاری با سایر دانشگاه ها در راهنمایی و مشاوره پایان نامه یا استفاده از استادان راهنما و مشاور خارج از دانشگاه (فایل WORD) (فایل PDF)
مخصوص دانشکده ها: فایل ارسال اسامی اساتید مدعو (فایل EXCEL)
فایل نقشه دانشگاه (فایل RAR)
فرم اطلاعیه دفاع (فایل WORD)
دستورالعمل روند دفاع از پایان نامه/ رساله (فایل PDF)
دستورالعمل ارسال پروپوزالهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه (فایل PDF)


نمایشگر یک مطلب

برنامه زمانبندی رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (از ورودی 98 )جمعا 2 + 138واحد(pdf)