ریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی : علی کاظمی پور

رتبه علمی : استادیار

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا 

مدت تصدی : از شهریور 1397

تلفن : 034-31322636

زمینه تحقیقاتی : بیو انفورماتیک، تنش های محیطی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/ali.kazemi

پست الکترونیکی :ali.kazemi@uk.ac.ir

 

 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 حسن فرحبخش  دانشیار  دکترا  از سال 1391 تا دی 1393  hfarahbakhsh@uk.ac.ir