دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 326 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اکولوژی 2216100 3 کارشناسی بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 01 غلامرضا خواجویی نژاد هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1400/06/06 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی عمومی 2216014 3 کارشناسی بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 01 علی اکبر مقصودی مود هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1400/06/08 (08:00 - 10:00)
تولید گیاهان صنعتی 2216031 2 کارشناسی 01 غلامرضا خواجویی نژاد 1400/03/25 (17:45 - 19:30)
تولید محصولات ارگانیک 2216038 2 کارشناسی 01 غلامرضا خواجویی نژاد 1400/04/01 (11:45 - 13:30)
تولید محصولات ارگانیک 2216038 2 کارشناسی 02 غلامرضا خواجویی نژاد 1400/04/01 (11:45 - 13:30)
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2216039 3 کارشناسی 04 عنایت اله توحیدی نژاد 1400/03/29 (17:45 - 19:30)
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2216039 3 کارشناسی 03 عنایت اله توحیدی نژاد 1400/03/29 (17:45 - 19:30)
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2216039 3 کارشناسی 02 عنایت اله توحیدی نژاد 1400/03/29 (17:45 - 19:30)
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2216039 3 کارشناسی 05 عنایت اله توحیدی نژاد 1400/03/29 (17:45 - 19:30)
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2216039 3 کارشناسی 01 عنایت اله توحیدی نژاد 1400/03/29 (17:45 - 19:30)
شناسایی و مدیریت علف های هرز 2216045 3 کارشناسی 03 سیدمهدی ناصرعلوی 1400/04/05 (17:45 - 19:30)
شناسایی و مدیریت علف های هرز 2216045 3 کارشناسی 01 سیدمهدی ناصرعلوی 1400/04/05 (17:45 - 19:30)
شناسایی و مدیریت علف های هرز 2216045 3 کارشناسی 02 سیدمهدی ناصرعلوی 1400/04/05 (17:45 - 19:30)
گردش علمی 2216042 1 کارشناسی 01 علی کاظمی پور 1400/04/07 (11:45 - 13:30)
مبانی به نژادی گیاهی 2216020 3 کارشناسی بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 01 روح الله عبدالشاهی | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/25 (11:45 - 13:30)
مبانی بیوانفورماتیک 2216041 2 کارشناسی 02 علی کاظمی پور 1400/04/07 (13:45 - 17:30)
مبانی بیوانفورماتیک 2216041 2 کارشناسی 03 علی کاظمی پور 1400/04/07 (13:45 - 17:30)
مبانی بیوانفورماتیک 2216041 2 کارشناسی 01 علی کاظمی پور 1400/04/07 (13:45 - 17:30)
مبانی بیوانفورماتیک 2216041 2 کارشناسی 04 علی کاظمی پور | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/07 (13:45 - 17:30)
مبانی بیوتکنولوژی گیاهی 2216021 3 کارشناسی بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 01 علی کاظمی پور 1400/04/05 (15:45 - 17:30)
نمایش 1 - 20 از 326 نتیجه
از 17