تماس با بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش/واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات 31322640 33257443 : k-zeraat@yahoo.com