1)     برنامه زمانبندی دکتری رشته اصلاح نباتات

2)     برنامه زمانبندی دکتری رشته زراعت

3)     برنامه زمانبندی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی از ورودی 96

4)  برنامه زمان بندی رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   

5)     برنامه زمانبندی رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات ورودی 95

6)     برنامه زمانبندی رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

7)     برنامه زمانبندی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات

8)     برنامه زمانبندی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات(جدید از 3951)

9) برنامه زمانبندی کارشناسی ارشد رشته زراعت

10) برنامه زمانبندی کارشناسی ارشد رشته زراعت (جدید از 3951)

11)  برنامه زمانبندی دوره دکتری رشته ژنتیک و به نژادی از ورودی 96

12) برنامه زمان بندی کارشناسی ارشد رشته اگرو تکنولوژی - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

13) برنامه زمان بندی کارشناسی ارشد رشته اگرو تکنولوژی - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

14) برنامه زمان بندی دکتری رشته اگرو تکنولوژی - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

15) برنامه زمان بندی دکتری  رشته اگرو تکنولوژی - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

 

 

 

 

 

9