آزمایشگاه ها  مسئول
  آزمایشگاه زراعت و اصلاح نباتات  
 آزمایشگاه قطب علمی تنش های محیطی در غلات                                                              
  آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی